Yottabayt (YB) - 1024 bayta bərabər informasiya ölçü vahididir. Çox böyük həcmli informasiyanın ölçüsünü ifadə etmək üçün istifadə olunur. İkilik ölçü vahidlərində yottabayta yaxın ölçü vahidi Yobibaytdır (YiB). Bir yobibayt 280 bayta bərabərdir.

Baytlarla ölçmə
Onluq İkilik
Adı Simvol Dərəcə Adı Simvol Dərəcə
 
bayt B 100 bayt B bayt 20
kilobayt kB 103 kibibayt KiB Kbayt 210
meqabayt MB 106 mebibayt MiB Mbayt 220
giqabayt GB 109 gibibayt GiB Gbayt 230
terabayt TB 1012 tebibayt TiB TBayt 240
petabayt PB 1015 pebibayt PiB Pbayt 250
ekzabayt EB 1018 eksbibayt EiB Ebayt 260
zettabayt ZB 1021 zebibayt ZiB Ebayt 270
yottabayt YB 1024 yobibayt YiB Ybayt 280

Yotta (Y) prefiksi 1024-ü bildirən metrik prefiksdir. Beynəlxalq Vahidlər Sisteminə 1991-ci ildə əlavə edilmişdir. "Yotta" prefiksi qədim yunan dilində “okto” (“səkkiz”) sözündən əmələ gəlib, çünki o, 10008-ə bərabərdir.

Digər vahidlərlə ifadəsi

redaktə

Bir yottabayt:

1000 zettabayt

1000000 ekzabayt

1000000000 petabayt

1000000000000 terabayt

1000000000000000 giqabayt

1000000000000000000 meqabayt

1000000000000000000000 kilobayt

1000000000000000000000000 bayt

8000000000000000000000000 bitə bərabərdir.