Bor qrupu Karbon qrupu Pniktid Halkogen Halogen
Period 2 element B
Bor
C
Karbon
N
Аzot
O
Oksigen
F
Flüor
Period 3 element Al
Alüminium
Si
Silisium
P
Fosfor
S
Kükürd
Cl
Xlor
Period 4 element Ga
Qallium
Ge
Germanium
As
Astat
Se
Selen
Br
Brom
Period 5 element In
İndium
Sn
Qalay
Sb
Stibium
Te
Tellur
I
Yod
Period 6 element Tl
Tallium
Pb
Qurğuşun
Bi
Bismut
Po
Polonium
At
Astat

Metalloidlər və ya Yarımmetallar — Periodik cədvəldə metalların və qeyri-metal elementlərin sərhədində yerləşən kimyəvi elementlərdir. Onlara bəzən amfoter metallar da deyirlər.