Sənayenin təşkili

Sənayenin təşkili (ing. industrial organization) və ya sənaye bazarları nəzəriyyəsi — bazarların işləmə qanunauyğunluqlarını və onlarda firmaların davranışlarını araşdıran iqtisadi nəzəriyyənin bir qolu. Sənayenin təşkili nəzəriyyəsinin mövzusu əsasən mikroiqtisadiyyatla eynidir. Eyni zamanda, sənayenin təşkili nəzəriyyəsi, sadə situasiyalarla məhdudlaşmadan eyni məsələləri dərindən araşdırdığından ayrıca fənn kimi qəbul edilir[1].

İqtisadiyyat
Əsas kateqoriyalar
Mikroiqtisadiyyat
Makroiqtisadiyyat
İqtisadi təlimlər tarixi
İqtisadi metodologiya
Alternativ iqtisadiyyat
Texniki metodlar
Riyazi iqtisadiyyat
Ekonometrika
Təcrübi iqtisadiyyat
Milli Hesablar Sistemi
Sahələr və alt sahələr
Təhsil
Səhiyyə
Əmək
Oyunlar nəzəriyyəsi
Artım
Kənd təsərrüfatı
Təbii ehtiyatlar
Davranış
İqtisadi sistem
Beynəlxalq

Portal:İqtisadiyyat

Mövzu redaktə

 
Jan Tirol – müasir sənaye bazarları nəzəriyyəsinin banilərindən biridir

Sənaye təşkilatı nəzəriyyəsində firmaların bir və ya daha çox bazarda fəaliyyət göstərdikləri qəbul edilir. Kifayət qədər yaxın əvəzedicilər olan həm homogen[2], həm də fərqli mallar vahid bazarda satıla bilər. Buna görə də müəyyən bir bazarın sərhədlərinin ciddi şəkildə müəyyənləşdirilməsi təhlil olunan vəziyyətdən asılıdır. Jan Tirol qeyd edir[3]:

  Bazar anlayışı heç bir halda sadə deyil. Özümüzü homojen bir məhsul halında məhdudlaşdırmaq istəmədiyimiz aydındır. İki malın eyni bazara aid olduğunu və yalnız mükəmməl əvəzedicilər olduğu təqdirdə mübahisə etsək, demək olar ki, bütün bazarlara bir firma xidmət göstərərdi ... Ancaq əksər firmalar həqiqətən təmiz inhisar gücünə sahib deyillər ... digər tərəfdən, tərif çox geniş olmamalıdır. Hər hansı bir əmtəə potensial olaraq başqa birinin əvəzidir, yalnız sonsuz dərəcədədir. Bununla birlikdə, bazar bütövlükdə bütün iqtisadiyyat ola bilməz.  

Tarixi redaktə

Müasir sənaye təşkilatı nəzəriyyəsinin inkişafı iki mərhələdə baş verdi[4].

Birinci mərhələ redaktə

Birinci mərhələ (1930–1970-ci illər) Edvard MeysonCo Beyn adları ilə əlaqələndirilir. Onların yanaşmasına bəzən Harvard ənənəsi də deyilir. Bu dövrdə tədqiqatların əksəriyyəti təcrübi xarakter daşıyırdı. Ampirik nəticələr quruluş-davranış-nəticə konsepsiyası baxımından şərh edilmişdir. Buna görə bazar gücünün sərhədlərini müəyyənləşdirən və firmaların davranışına təsir göstərən bəzi bazar quruluşlarının olduğu güman edildi. Firmalar tərəfindən verilən qərarlar son nəticədə bazarların nəticələrini təsir edir. Məsələn, firmaların yüksək konsentrasiyası bazar gücünün yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da firmalara qiymətləri marjinal xərclərdən yuxarı qaldırmağa imkan verir. Bu, xalis sosial tullantılara və səmərəsizliyə gətirib çıxarır.

Təcrübəli tədqiqatların əksəriyyəti firmaların gəlirliliyi ilə bazarın strukturunu təsvir edən göstəricilər arasındakı əlaqəni öyrənmişdir: konsentrasiya indeksləri, giriş maneələrinin hündürlüyü və s. Belə tədqiqatlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini təsvir edən məlumatlara əsaslanan ekonometrik modellərə əsaslanırdı. Nümunə ayrılmaz bir şey kimi ayrıca bir bazar (sənaye) idi. Eyni zamanda, müəyyən bir bazarın daxili quruluşuna və buradakı firmaların davranışına daha az diqqət yetirildi.

QDN ilə bağlı əsas problem firmaların bazar quruluşu və davranış qaydalarının tək bir səbəb əlaqəsi ilə əlaqələndirilməməsi idi. Bazar quruluşu özü firmaların strateji qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsi ola bilər. Bu səbəbdən bazarların quruluşunu təyin edən və firmaların davranışlarını izah edən daha əsaslı səbəbləri tapmaq lazım oldu. Məsələn, yüksək konsentrasiya həm miqyas iqtisadiyyatları, həm də yeni iştirakçıları ruhdan salan firmaların strateji davranışı ilə əlaqələndirilə bilər. Girişi məhdudlaşdırmaq üçün yalnız inzibati maneələr (lisenziyalaşdırma və digər icazə prosedurları) istifadə edilə bilməz. Yeni firmaların girişinə istehsal gücünə çox sərmayə qoyulması mane ola bilər ki, bu da məhsulu çox tez artıra, qiymətləri endirə və rəqibin bazarı ələ keçirməsinə mane ola bilər. Beləliklə, inhisarçı mövqe həm əhəmiyyətli miqyaslı qənaətlərin nəticəsi, həm də potensial rəqiblərlə münasibət qurmaq üçün bir vasitə ola bilər. Bu o deməkdir ki, firmalar strateji davranmağa meyllidirlər və bu səbəbdən QDN anlayışı sadədir. Xüsusi bir bazarın ətraflı mikroiqtisadi təhlili tələb olunur.

Harvard ənənəsi əsas səbəbləri izah etməyə çalışdı. Bunun üçün reqressiya aşağıdakı göstəriciləri əhatə etdi[5]:

 • texnologiya (miqyasa qayıdır, giriş xərcləri, mənimsənilən kapitalın nisbəti, öyrənmə əyrisinin mövcudluğu, davamlı və qısamüddətli mallar və s.)
 • istehlakçı üstünlükləri və davranışı (məhsulun keyfiyyəti haqqında məlumatın quruluşu, şöhrət və sədaqət və s.)
 • ekzogen texnoloji dəyişikliklər.

Bu istiqamətdə müəyyən irəliləyiş əldə olunsa da, əsas şərtləri dəqiq əks etdirən və sənaye sahələri ilə müqayisə edilə bilən məlumatların toplanması çox vaxt çətindir. Üstəlik, bu yanaşma əsas problemi həll etmir — firmaların sənaye daxilində davranışlarının modelləşdirilməsinə ehtiyac.

Harvard ənənəsi ilə paralel olaraq Aaron DirektorCorc Stiqler adları ilə əlaqəli olan Çikaqo ənənəsi də var idi. Bu ənənə daxilində əldə edilən nəticələrin nəzəri əsaslandırılmasına daha çox diqqət yetirildi. Əldə olunan nəzəri modellər sonradan empirik yoxlamaya məruz qaldı. Nəticədə, bunlardan daha çox məlumatla uyğunlaşanlar seçildi[6].

QDN yanaşması, nəzəri əsaslandırmanın olmamasına baxmayaraq, yalnız akademik tədqiqatlarda deyil, həm də işdə istifadə olunmağa başladı. Xüsusilə, Maykl Porter tərəfindən rəqabət mövzusunda əsərlərində populyarlaşdırıldı[7]. Porterin beş qüvvəsinin analizi məlumdur.

İkinci mərhələ redaktə

İkinci mərhələdə 1970-ci illərin sonlarından başlayaraq yeni sənaye bazarları nəzəriyyəsi meydana çıxdı. Fərqli xüsusiyyətləri bunlardır[8]:

 • fərdi bazarların təhlilinə diqqət yetirmək;
 • firmaların strateji davranışlarını izah edən modellərə vurğu;
 • empirik tədqiqat apararkən işlənmiş nəzəri modellərə etibar.

Yeni nəzəriyyə, kooperativ olmayan oyun nəzəriyyəsinin inkişafı sayəsində mümkün oldu. Oyun nəzəriyyəsində mürəkkəb qarşılıqlı təsirləri təhlil etmək bacarığı iqtisadçıları sadəcə sadə vəziyyətləri (məsələn, mükəmməl rəqabətli bazarlar və ya inhisarlar) deyil, eyni zamanda bir neçə oyunçu (oliqopoliya) olan bazarlarda strateji davranışları da təhlil etməyə vadar etdi. Eyni zamanda, ticarət strategiyasının müxtəlif aspektlərinin təhlili ön plana çıxdı[8].

Metodlar redaktə

Oyun nəzəriyyəsi müasir bazar analizində mühüm vasitədir. Sənaye təşkili nəzəriyyəsi firmanın iqtisadiyyatda yeri və rolu barədə dərindən bir anlayış təmin etməklə yanaşı firmanın alternativ konsepsiyalarını və xarici mühitdəki davranışlarını araşdıraraq firma nəzəriyyəsi ilə sıx əlaqəlidir.

İstinadlar redaktə

 1. •R. H. Coase, 1937. "The Nature of the Firm", Economica, N.S., 4(16), pp. 386–405.
   • _____, 1988. "The Nature of the Firm: Influence", Journal of Law, Economics, & Organization, 4(1), pp. 33–47. Reprinted in The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development, 1993, O. E. Williamson and S, G. Winter, ed., pp. 61–74 Arxivləşdirilib 2016-06-17 at the Wayback Machine.
   • _____, 1991. "The Institutional Structure of Production Arxivləşdirilib 2013-06-05 at the Wayback Machine", Nobel Lecture, reprinted in 1992, American Economic Review, 82(4), pp. 713 Arxivləşdirilib 2023-02-07 at the Wayback Machine–719.
   • Oliver E. Williamson, 1981. "The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach", American Journal of Sociology, 87(3), pp. 548–577.
   • _____, 2009. "Transaction Cost Economics: The Natural Progression Arxivləşdirilib 2011-02-21 at the Wayback Machine", Nobel Lecture. Reprinted in 2010, American Economic Review, 100(3), pp. 673–90.
 2. George J. Stigler, [1987] 2008. "competition", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. Arxivləşdirilib 2016-03-04 at the Wayback Machine
 3. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб: Экономическая школа. 1996. 1, 2, 18. ISBN 5-900-428-28-1.
 4. • Luigi Zingales, 2008. "corporate governance", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. Arxivləşdirilib 2017-09-05 at the Wayback Machine
   • Oliver E. Williamson, 2002. "The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract", Journal of Economic Perspectives, 16(3), pp. 171–195. Arxivləşdirilib 2022-05-04 at the Wayback Machine
   • Frederic M. Scherer and David Ross, 1990. Industrial Market Structure and Economic Performance, 3rd ed. Description Arxivləşdirilib 2024-04-28 at the Wayback Machine and 1st ed. review extract.
    • Dennis W. Carlton and Jeffrey M. Perloff, 2004. Modern Industrial Organization, 4th edition, pp. 2–3. Description. Arxivləşdirilib 2017-09-05 at the Wayback Machine
 5. • Frederic M. Scherer and David Ross, 1990. Industrial Market Structure and Economic Performance, 3rd ed. Description Arxivləşdirilib 2024-04-28 at the Wayback Machine and 1st ed. review extract.
   • Dennis W. Carlton and Jeffery M. Perloff, 2004. "Modern Industrial Organization, Overview", ch. 5, Handbook of Industrial Organization, Elsevier, v. 1, pp. 259–327. Fudenberg, Drew; Tirole, Jean. Chapter 5 Noncooperative game theory for industrial organization: An introduction and overview // Handbook of Industrial Organization Volume 1. Handbook of Industrial Organization. 1. 1989. 259–327. doi:10.1016/S1573-448X(89)01008-3. ISBN 9780444704344.
   • Carl Shapiro, 1989. "The Theory of Business Strategy", RAND Journal of Economics, 20(1), pp. 125–137.
   • Kyle Bagwell and Asher Wolinsky (2002). "Game theory and Industrial Organization", ch. 49, Handbook of Game Theory with Economic Applications, v. 3, pp. 1851–1895 Bagwell, Kyle; Wolinsky, Asher. Chapter 49 Game theory and industrial organization // Handbook of Game Theory with Economic Applications Volume 3. Handbook of Game Theory with Economic Applications. 3. 2002. 1851–1895. doi:10.1016/S1574-0005(02)03012-6. ISBN 9780444894281.
   • Martin Shubik, 1987. A Game-Theoretic Approach to Political Economy, Part II. MIT Press. Description. Arxivləşdirilib may 3, 2011, at the Wayback Machine
 6. • George J. Stigler, 1983. The Organization of Industry, University of Chicago Press. Description and contents links and preview. Arxivləşdirilib 2013-05-28 at the Wayback Machine
   • Richard Schmalensee, 1988. "Industrial Economics: An Overview", Economic Journal, 98(392), pp. 643–681. Working paper link Arxivləşdirilib 2022-01-20 at the Wayback Machine.
   • Handbook of Industrial Organization, Elsevier:
  Richard Schmalensee and Robert Willig, ed., 1989. v. 1. Links to description & contents Arxivləşdirilib 2012-10-02 at the Wayback Machine & (partial) chapter outlines. Arxivləşdirilib 2017-11-03 at the Wayback Machine
  _____, ed., 1989. v. 2. Links to description & contents Arxivləşdirilib 2012-10-02 at the Wayback Machine and chapter outlines. Arxivləşdirilib 2017-11-03 at the Wayback Machine
  Mark Armstrong and Robert Porter, ed., 2007. v. 3. Links to description Arxivləşdirilib 2020-08-03 at the Wayback Machine, chapter-content descriptions Arxivləşdirilib 2012-10-02 at the Wayback Machine
 7. "Структура - поведение - результат (СПР)". http://vestnikmckinsey.ru. 2019-12-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-01-04.
 8. 1 2 Church J. R., Ware R. Industrial organization: a strategic approach (PDF). Boston: Irwin McGraw Hill. 2000. 7, 10, 11.

Ədəbiyyat redaktə

 • Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер ; Пер. с англ. — 4-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — 453 с – ISBN 978-5-9614-1605-3
 • Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности; пер. с англ. / [под ред. В.М. Гальперина, Л.С. Тарасевича] // СПб.: Экономическая школа. – 1996. – ISBN 5-900-428-28-1.
 • Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 698 с. — ISBN 5-86225-585-0, ISBN 0-395-35714-4.