Sualinformasiya əldə etmək və ya dəqiqləşdirmək məqsədi ilə insan tərəfindən səsləndirilən cümlənin fikir forması. Sual səsləndirilirsə intonasiya ilə deyilir, yazılırsa sonunda sual işarəsi qoyulur. Sual verən bir qayda olaraq cavab gözləyir, ironik suallar istisna təşkil edir.

Sual cümləsində sözlərin sıralanması redaktə

Hər dildə sual cümləsinin qurulmasının öz qaydası vardır. Azərbaycan dilində adi cümlənin sonunda olan xəbərin sonuna xüsusi şəkilçilər əlavə edilir. Məsələn, " Arif eşidir-mi ? ". İngilis dilində cümlənin sual formasında xəbər mübtədadan əvvəldə yerləşir.

Sual cümlələrinin qəribəlikləri redaktə

Ədəbiyyat redaktə

 • C. L. Hamblin, "Questions", in: Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy.
 • Georg Stahl, "Un développement de la logique des questions", in: Revue Philosophique de la France et de l'Etranger 88 (1963), 293-301.
 • Fieser, James , Lillegard, Norman (eds), Philosophical questions: readings and interactive guides, 2005.
 • McKenzie, Jamie, Leading questions: From Now On: The Educational Technology Journal, 2007.
 • McKenzie, Jamie, Learning to question to wonder to learn, From Now On: The Educational Technology Journal, 2005.
 • McKenzie, Jamie, "The Question Mark"
 • Muratta Bunsen, Eduardo, "Lo erotico en la pregunta", in: Aletheia 5 (1999), 65-74.
 • Smith, Joseph Wayne, Essays on ultimate questions: critical discussions of the limits of contemporary philosophical inquiry, Aldershot: Avebury, 1988.
 • Berti, Enrico, Soggetti di responsabilita: questioni di filosofia pratica, Reggio Emilia, 1993.
 • Берков В. Ф., Вопрос как форма мысли. — Минск, БГУ, 1972. — 136 с.
 • Лимантов Ф. С., Лекции по логике вопросов. — Л., ЛГПИ, 1975. — 112 с.
 • Белнап Н., Стил Т., Логика вопросов и ответов. — М., Прогресс, 1981. — 288 с.
 • Логика вопросов (Глава XIV) в кн: ред. Слинин Я. А., Караваев Э. Ф., Мигунов А. И., Символическая логика: Учебник. — СПб, С.-Петерб. гос. ун-т, 2005. — 506 с.