Xətti funksiya

Xətti funksiya şəklində funksiya.

Xətti funksiyaya aid nümunələr.

Təyin oblastı: D(y)=R; Bunun təyin oblastıdır.

Qiymətlər çoxluğu: E(y)=R

Artımı arqumentin artımı ilə mütənasibdir, qrafiki isə düz xətdir. Koordinat oxları üzərində miqyas eynidirsə, k bucaq əmsalı xətti funksiya qrafiki ilə Absis (Ox) oxu arasındakı bucağın tangensinə bərabərdir (k=tg ). b=0 olarsa, Xətti funksiya bircinsdir, qrafiki isə y=kx mütənasibliyini təsvir edir. Fizika və texnikada müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı asılılığın təsviri üçün tətbiq edilir. Çoxdəyişənli xətti funksiya xətti forma adlanır. Arqument və funksiya vektorlardırsa, bircins xətti funksiya xətti çevirmədir.

XassələriRedaktə

  •   əmsalı funksiya qrafikinin absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir.
  •   olduqda, düz xətt absis oxu ilə iti bucaq əmələ gətirir və artan funksiyadır;
  •   olduqda, düz xətt absis oxu ilə kor bucaq əmələ gətirir və azalan funksiyadır;
  •   olduqda, düz xətt absis oxuna paraleldir (y=b);
  •   düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin kordinatını göstərir;
  • b 0 olduqda düz xətt OY oxunu müsbət hissədə, b 0 olduqda mənfi hissədə kəsir;
  •   olduqda, düz xətt koordinat başlanğıcından keçir.