Gərginlik (elektrik)

Elektrik gərginliyielektrik sahəsində yerləşən nöqtələr (A və B) arasında elektrik yüklərinin nəqli zamanı görülən iş. Gərginlik həm də elektrik yükünün spesifik işgörmə qabiliyyətidir. O sahə parametri olub böyük ölçüdə meyillənir. Gərginliyin işarəsi U –dur, o latınca urgere (sıxmaq, itələmək, əzmək mənalarını daşıyır) sözünün baş hərfidir. BS-də sitemində gərginlik Volt ilə ölçülür. Gərginlik voltmetr cihazı ilə ölçülür.

Elektrik gərginliyi
Ölçüsü U
Ölçü vahidi
BS V

Təbii halda elektrik gərginliyi sürtünmə ilə elektrik yüklənməsində, şimşək çaxanda və ya redokseraksiyalarında yaranır. Texniki yolla gərginlik əsasən generatorlarda elektromaqnit induksiyası və elektrokimya üsulu ilə əldə edilir.

Elektrik gərginliyi və ya sahənin iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqi, q yükünün sahənin bir nöqtəsindən digərinə hərəkəti zamani sahə qüvvələrinin gördüyü işin bu yükün miqdarına olan nisbətinə deyilir U=A/q. Ölçü vahidi italyan fiziki Voltanın şərəfinə 1V götürülür. 1V - elə iki nöqtə arasındakı potensiallar fərqidir ki bu nöqtələrin birindən digərinə 1Kl yük verilən zaman görülən iş 1Coul olsun.Sahənin iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqi elektrometrlə elektrik dövrəsinin iki nöqtəsi arasındakı gərginlik düşgüsü voltmetrlə ölçülür.

Xarici keçidlərRedaktə

  • Про разность потенциалов, электродвижущую силу и напряжение