Kvadrat tənlik, () şəklində olan tənliyə deyilir.

-Burada a,b,c sabit ədədlər, x isə məchuldur. a- birinci əmsal,b- ikinci əmsal,c- sərbəst hədd adlanır.


 • Birinci həddin əmsalı (yəni a) 1-ə bərabər olan kvadrat tənlik Çevrilmiş kvadrat tənlik adlanır

Viyet teoremiRedaktə

Çevrilmiş kvadrat tənlikdə tənliyin kökləri cəmi əks işarə ilə ikinci əmsala, kökləri hasili isə sərbəst həddə bərabərdir .

  çevrilmiş kvadrat tənliyində :

 •  
 •  

Həqiqi əmsallı kvadrat tənlikRedaktə

  həqiqi əmsallı kvadrat tənliyinin   diskriminantının qiymətindən asılı olaraq 1 ya 2 kökü ola bilər, ya da kökü olmaz.

 •   olduqda tənliyin 2 müxtəlif kökü var və aşağıdakı kimi hesablanır:
 •         (1)
 •   olduqda tənliyin 2 bərabər kökü var və aşağıdakı kimi hesablanır:
   
 •   olduqda isə tənliyin həqiqi kökü yöxdur.
 • Bu halda tənliyin 2 kompleks kökü var və ya (1), yaxud
 •  

düsturu ilə hesablanır.