Mürəkkəb funksiya

Tutaq ki, uyğun olaraq çoxluqlarında təyin olunan funksiyalardır, eyni zamanda funksiyasının qiymətlər çoxluğu funksiyasının təyin oblastında yerləşir. Onda hər bir nöqtəsində qiyməti olan funksiya mürəkkəb funksiya və ya funksiyalarının superpazisiyası (kompazisiyası) adlanır. yazılışında aralıq arqument, isə əsas arqument və ya sərbəst dəyişən adlanır, eyni zamanda funksiyası daxili, funksiyası isə xarici funksiya adlanır. Mürəkkəb funksiyada əməllər sağdan sola yerinə yetirilir, daha doğrusu öncə funksiyası üzərində sonra isə funksiyası üzərində əməllər yerinə yetirilir. Qeyd edək ki, mürəkkəb funksiyanın aralıq arqumentlərinin sayı iki və daha çox ola bilər. Məsələn,, , münasibətlərində aralıq arqumentlərin sayı ikiyə bərabərdir: . Onda mürəkkəb funksiyanı belə yazmaq olar

və ya .

Bu mürəkkəb funksiyanın «zəncirvari» yazılışıdır.