Mehmed Səid Qalib Paşa

Mehmed Səid Qalib Paşa (1763, İstanbul1829, Balıkəsir ili) — II Mahmud səltənətində 9 ay sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4][5][6]

Mehmed Səid Qalib Paşa
Osmanlı sədrəzəmi
14 dekabr 1823 — 14 sentyabr 1824
Sələfi Silahdar Əli Paşa
Xələfi Mehmed Səlim Sırrı Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri
Vəfat tarixi
Vəfat yeri
Atası Seyid Əhməd Əfəndi

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

 • J. de Saint Denys, Revolution de Constantinople, Paris 1819, II, 177 vd.
 • a.mlf., Histoire de l’Empire ottoman, Paris 1844, II, 314, 316.
 • Şânîzâde, Târih, I, 109 vd., 139; II, 83 vd., 213, 221.
 • Süleyman Fâik, Sefînetü’r-rüesâ Zeyli, İstanbul 1269, s. 166-170
 • Hızır İlyas, Letâif-i Enderun, İstanbul 1276, s. 315.
 • Fatîn, Tezkire, s. 310 vd.
 • Muâhedât Mecmuası, İstanbul 1294, I, 35 vd.
 • Mütercim Âsım, Târih, İstanbul, ts., II, 142 vd.
 • Lutfî, Târih, I, 119, 199; II, 74 vd.
 • Memduh, Asvâtü’s-sudûr, İzmir 1328, s. 67.
 • Sicill-i Osmânî, III, 615-616.
 • Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, İstanbul 1341, II, 137-145.
 • Danişmend, Kronoloji, IV, 108, 109, 494-495, 644, 645.
 • Ahmed Rifat, Verdü’l-hadâik, İstanbul, ts., s. 22-24.
 • Orhan F. Köprülü, “Gâlib Paşa”, İA, IV, 710-714.
 • E. Kuran, “Mehmed Saʿīd G̲h̲ālib Pas̲h̲a”, EI2 (İng.), VI, 1003-1004.

İstinadlarRedaktə

 1. Stanford J. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III, 1789-1807, Cambridge 1971, s. 189 vd., 280, 375, 450.
 2. Cevdet, Târih, VI, 272; VII, 30, 142, 361 vd.; VIII, 104, 214, 285; IX, 24, 40, 71, 83; X, 146; XI, 184; XII, 69, 80, 84, 99, 235-236.
 3. G. Noradounghian, Recueil d’actes internationaux de l’Empire ottoman, Paris 1897-1903, II, 51-54.
 4. a.mlf., “Âmedî Galib Efendi’nin Murahhaslığı ve Paris’ten Gönderdiği Şifreli Mektuplar”, TTK Belleten, 1/2 (1937), s. 357 vd.
 5. Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1968, s. 181-184, 200.
 6. İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri: 1789-1802, Ankara 1964, s. 329, 341.