Azərbaycan SSR xalq rəssamlarının siyahısı

1950-ci illərRedaktə

1955Redaktə

30 aprel 1955-ci ildən:[a]

 1. Əbdürrəhmanov Fuad Həsən oğlu — heykəltəraş, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi

1960-cı illərRedaktə

1960Redaktə

24 may 1960-cı ildən:[b]

 1. Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu — rəssam
 2. Axundov İsmayıl Hüseyn oğlu — rəssam
 3. Qaryağdı Cəlal Məhərrəm oğlu — heykəltəraş
 4. Kərimov Lətif Hüseyn oğlu — rəssam
 5. Sabsay Pinxos Vladimiroviç — heykəltəraş

1961Redaktə

24 mart 1961-ci ildən:[c]

 1. Yefimenko Sergey Mitrofanoviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının baş rəssamı, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi

1963Redaktə

12 aprel 1963-cü ildən:[d]

 1. Bəhlulzadə Səttar Bəhlul oğlu — rəssam
 2. Salahov Tahir Teymur oğlu — rəssam

1964Redaktə

29 iyun 1964-cü ildən:[e]

 1. Əbdürrəhmanov Nadir Qənbər oğlu — rəssam
 2. Vlasov Mixail Aleksandroviç — rəssam
 3. Kazımzadə Kazım Məmmədəli oğlu — rəssam
 4. Rəhmanzadə Maral Yusif qızı — rəssam

1967Redaktə

7 iyul 1967-ci ildən:[f]

 1. Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu — Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin baş rəssamı
 2. Nərimanbəyov Toğrul Fərman oğlu — rəssam

1970-ci illərRedaktə

1973Redaktə

12 oktyabr 1973-cü ildən:[g]

 1. Xalıqov Qəzənfər Ələkbər oğlu — rəssam

18 oktyabr 1973-cü ildən:[h]

 1. Məmmədov Tokay Həbib oğlu — heykəltəraş

1974Redaktə

1 iyun 1974-cü ildən:[i]

 1. Əfqanlı-Cəfərova Bədurə Məlik qızı — teatr rəssamı

1977Redaktə

5 dekabr 1977-ci ildən:[j]

 1. Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsən oğlu — rəssam
 2. Şahtaxtinskaya Elmira Həbibulla qızı — rəssam

1979Redaktə

23 fevral 1979-cu ildən:[k]

 1. Hüseynov Yusif İsmayıl oğlu — rəssam, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı idarə heyətinin sədri

1980-ci illərRedaktə

1982Redaktə

1 dekаbr 1982-ci ildən:[l]

 1. Əliyev Bаbа Bаlаbаbа oğlu — rəssam
 2. Əliyev Kаmil Müseyib oğlu — rəssam
 3. Əliyev Hüseyn Əlirzа oğlu — rəssam
 4. Mirqаsımov Mirələsgər Mirəsədullа oğlu — heykəltəraş
 5. Nərimаnbəyov Vidаdi Yаqub oğlu — rəssam
 6. Sаlаmzаdə Sаlаm Əbdülqаsım oğlu — rəssam
 7. Tаğıyev Tаğı Əzizаğа oğlu — rəssam
 8. Eldаrov Ömər Həsən oğlu — heykəltəraş

1988Redaktə

7 may 1988-ci ildən:[13]

 1. Babayev Rasim Hənifə oğlu — rəssam
 2. Zeynalov İbrahim İsmayıl oğlu — heykəltəraş
 3. Manqasarov Şmavon Qriqoryeviç — rəssam

1989Redaktə

21 mart 1989-cu ildən:[m]

 1. Cəfərov Ağasəf Əliiskəndər oğlu — rəssam

17 may 1989-cu ildən:[15]

 1. Nəcəfzadə Kamal Nəcəf oğlu — rəssam
 2. Səfərova Xalidə Ələkbər qızı — rəssam

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

 1. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 103 (9828). Коммунист. 1 май 1955-ҹи ил: сәһ. 1.
 2. "Азәрбајҹан ССР Фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Коммунист. 25 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 2.
 3. "Сәмәд Вурғун адына Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 73 (11632). Коммунист. 26 март 1961-ҹи ил: сәһ. 3.
 4. "Рәссамлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 89 (12255). Коммунист. 14 апрел 1963-ҹү ил: сәһ. 1.
 5. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 6. "Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 159 (13547). Коммунист. 8 ијул 1967-ҹи ил: сәһ. 1.
 7. "Рәссам Г. Ә. Халыгова Азәрбајҹан ССР халг рәссамы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 241 (15456). Коммунист. 13 октјабр 1973-ҹү ил: сәһ. 1.
 8. "Һејкәлтәраш Т. Һ. Мәммәдова Азәрбајҹан ССР-ин халг рәссамы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 246 (15461). Коммунист. 19 октјабр 1973-ҹү ил: сәһ. 4.
 9. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 127 (15647). Коммунист. 2 ијун 1974-ҹү ил: сәһ. 1.
 10. "Республиканын тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 283 (16718). Коммунист. 6 декабр 1977-ҹи ил: сәһ. 1.
 11. "Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 47 (17086). Коммунист. 25 феврал 1979-ҹу ил: сәһ. 3.
 12. "Республика тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 13. "Әмәјә ҝөрә мүкафатлар". № 109 (20577). Коммунист. 8 мај 1988-ҹи ил: сәһ. 1.
 14. "Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 68 (20836). Коммунист. 22 март 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
 15. "Сәнәтдә хидмәтләринә ҝөрә". № 115 (20883). Коммунист. 18 мај 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
Sənədlər
 1. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı[1]
 2. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[2]
 3. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və respublikada teatr sənətinin inkişafı sahəsində böyük xidmətlərinə görə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1961-ci il tarixli Fərmanı[3]
 4. Azərbaycan sovet təsviri sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə rəssamlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 aprel 1963-cü il tarixli Fərmanı[4]
 5. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[5]
 6. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[6]
 7. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə rəssam Qəzənfər Ələkbər oğlu Xalıqova Azərbaycan SSR xalq rəssamı fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 oktyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[7]
 8. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə heykəltəraş Tokay Həbib oğlu Məmmədova Azərbaycan SSR-in xalq rəssamı fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 oktyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[8]
 9. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Dram Teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı[9]
 10. Sovet təsviri sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[10]
 11. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[11]
 12. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[12]
 13. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[14]