Maddə

müəyyən kimyəvi tərkibə malik maddə


Maddəmateriyanın bir mövcudluq forması olub, sahədən fərqli olaraq , fiziki kütləyə malikdir. Maddə elementar hissəciklərdən ibarətdir.[1] Maddədən cisimlər əmələ gəlir. Maddələr molekullardan, molekullar isə atomlardan yaranmışlar.Onları xüsusi mikroskoplarla görmək olar. Sahə maddədən fərqli olaraq kəsilməzliyə malikdir. Məsələn, elektromaqnit, qravitasiya sahələri, elementar hissəciklərin dalğavari sahələri və s. Maddə ilə sahə ayrı-ayrı hissəciklərdən ibarətdir. Onların fərqləndirilməsi maddi dünya haqqında təsəvvürlərin genişləndirilməsinə gətirib çıxardı.

Su - geniş yayılmış kimyəvi maddə

Maddələr sıxlığa malikdir, fiziki sahənin isə bu xarakteristikası yoxdur.

Maddələrin xassəsiRedaktə

Maddələr tərkibi, quruluşu və xassələrinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Müxtəlif maddələri fərqləndirən və onların oxşarlığını müəyyən edən əlamətlərə maddələrin xassəsi deyilir. maddələr iki cəhətdən xarakterizə olunur - fiziki və kimyəvi. Maddənin aqreqat halı, rəngi, iyi, dadı, sıxlığı, istiliyi və elektriki keçirmə qabiliyyəti, ərimə və qaynama temperaturu və s. onun fiziki xassələrini, maddənin çevrilməsi, yaxud başqa maddələrlə reaksiyaya daxil olması isə kimyəvi xassələrini müəyyən edir.

Maddənin xüsusiyyətləriRedaktə

Maddələri bir çox xüsusiyyətlərinə görə təsnif edirlər Məsələn:

1.Aqreqat halına görə . Maddələrin 4 aqreqat halı var: bərk, maye, qaz, plazma.

a)Bərk maddələri təşkil edən molekullar çox sıx yerləşdiyinə görə bərk halda olan maddələrin formaları da, həcmləri də sabitdir. Qızıl, gümüş, dəmir, alüminium, nikel, almaz, qalay, mis və s bərk maddələrdir.

b)Mayeləri təşkil edən molekullar isə dağınıq yerləşiblər. Ona görə də mayelər yerləşdikləri mühitin formasını alırlar. Lakin onların həcmi sabitdir. Su, brom, aseton, civə, sirkə, spirt və s mayelərə misaldır.

c)Qazları təşkil edən molekulların arasındakı məsafə özlərindən qat-qat böyükdür. Onlar xaotik hərəkət edirlər. Hidrogen, oksigen, helium,azot, ozon, karbon və s qaz halında olan maddələrdir.

2.Saf maddələr və qarışıqlar Maddələr tərkibinə görə 2 yerə bölünürlər:

  • b)Qarışıqlar-2 və daha artıq saf maddədən ibarət olan sistemlərə qarışıqlar deyilir.

Su, neft, spirt, qum, hava, mərmər, təbaşir, tunc, bürünc və s qarışıqlardır.

3.Bəsit və mürəkkəb maddələr.

Mürəkkəb maddələrə başqa sözlə kimyəvi birləşmələr deyilir.

Maddənin təsnifatıRedaktə

Maddənin aqreqat hallarıRedaktə

Maddənin 4 aqreqat halı var: bərk, maye, qaz və plazma. Bütün maddələrdə molekullar var. Molekullar atomların birləşməsindən yaranıblar. Atom və molekullar daim hərəkət edirlər və molekullar arasında itələmə, cəzbetmə qarşılıqlı təsirləri mövcuddur.

  • Bərk. Bərk maddələri təşkil edən molekullar nizamlı düzülüşə malikdir. Onlar bir-birlərindən uzaqlaşa bilmirlər. Ona görə də bərk cisimlər forma və həcmlərini saxlaya bilirlər. Həm də onlarda diffuziya həddən artıq ləng gedir. Bərk maddələrin sıxma dərəcəsi 90°dir. Qızıl, gümüş, qrafit, mis, sink, almaz, qalay, nikel və s. bərk maddələrdir.
  • Maye. Mayelər xüsusi formaya malik olmurlar. Onlar yerləşdiyi mühitin formasını alırlar. Ancaq bunun da bir səbəbi var: mayelərin molekulları yerlərini sərbəst dəyişirlər. Ona görə də mayelərdə forma dəyişkən, həcm isə sabitdir. Mayenin sıxma dərəcəsi 70-80°-dir. Su, kerosin, spirt, civə, sirkə və s. Mayelərdə diffuziya asanlıqla gedir.
  • Qaz. Qazları təşkil edən molekullar xaotik hərəkət edirlər. Qazlar yerləşdiyi mühitdə həcmlərini saxlaya bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu maddələrdə nə forma, nə də həcm sabit deyil. Hidrogen, oksigen, karbon, azot və s.bu halda olan maddələrdir.
  • Plazma. Plazma ionlaşmış maddədir. Günəş, alov və ulduzlar plazmadır. Ən az yayılan maddə halıdır.

İstinadlarRedaktə

  1. Abbasov, Vaqif; Məhərrəmov, Abel (2000). Ümumi kimyanın əsasları. Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB. səh. səh. 6. ISBN 5-9600-275. (#accessdate_missing_url)