İmmun sistemi - orqanizmin vacib sistemlərdən biri olub,orqanizmin müxtəlif infeksion agentlərdən spesifik müdafiəsini təmin edir. Bu insan və heyvanlarda limfoid toxumalarda yerləşməklə, xüsusi funksiyaları yerinə yetirir. İmmun sistemin mərkəzi hüceyrəsi limfositlər hesab edilir ki, onlar da orqanizmdə antigeni tanımaqla(tapmaqla) ona qarşı spesifik olaraq cavab verir. Beləliklə orqanizm antigen qıcıqlandırılmasına qarşı spesifik immun cavab verir. İmmunoloji cavabın 5 forması müəyyənləşdirilmişdir.

  • 1.Anticisimlərin sintezi.
  • 2.İmmunoloji yaddaşın formalaşması
  • 3.immunoloji tolerantlıq
  • 4.Ləng tipli hiperhəssaslıq
  • 5.Təcili tipli hiperhəssaslıq

Bu və ya digər antigenin daxil olmasından asılı olaraq limfositlər nmüəyyən forma immun cavabı seçmək qabiliyyətinə malikdir. Bu cür seçmə limfoid toxumada gedən mürəkkəb prosesi təmin edir. Yəni, immunoloji funksiya daşıyan hüceyrələrin yetkinləşməsinə (differensiasiya edilməsinə) və onların hüceyrələrarası əlaqələrinin yaranmasına səbəb olur. İmmunoloji cavabı təmin edən hüceyrələrə immunokompetent hüceyrələr deyilir. Bunlara -T və -B limfositlər və makrofaqlar aiddir.