İzzət Mehmed Paşa (1723, Zonquldak1784, Belqrad) — I Əbdülhəmidin səltənətində 2 dəfə - ümumlikdə 1 il 17 ay 4 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4]

İzzət Mehmed Paşa
Osmanlı sədrəzəmi
10 avqust 1774 — 7 iyul 1775
Sələfi Muhsinzadə Mehmed Paşa
Xələfi Dərviş Mehmed Paşa
18 mart 1781 — 25 avqust 1782
Sələfi Silahdar Seyid Mehmed Paşa
Xələfi Seyid Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi 1723
Doğum yeri Bolu, Osmanlı imperiyası
Vəfat tarixi 1784
Vəfat yeri
Atası Hüseyn bəy
Uşağı Mehmed Səid bəy

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

 • BA, Sadâret Mektupçuluğu Defterleri, nr. 1, s. 29;
 • BA, Ali Emîrî, I. Abdülhamid, nr. 25, 38, 1328, 1434, 1641;
 • BA, Cevdet-Bahriye, nr. 11023;
 • BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 5903;
 • BA, Cevdet-Darbhâne, nr. 1296, 2209, 2924, 3106, 3117;
 • BA, Cevdet-Saray, nr. 581, 8369;
 • BA, D.BŞM. Muhallefât Halifesi, dosya nr. 73/1, 50, 53;
 • Hâkim Mehmed, Târih, Arkeoloji Müzesi Ktp., nr. 483, II, 36-37;
 • Çeşmîzâde, Târih (nşr. Bekir Kütükoğlu), İstanbul 1993, s. 20, 79;
 • Rûznâme (I. Abdülhamid), TSMA, nr. E. 12360/17, vr. 4a;
 • Rûzmerre, TTK Ktp., Yazma, nr. 58, s. 2-5, 12-16;
 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), III, 28-31;
 • Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn, s. 97;
 • Sâdullah Enverî, Târih, Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 67, II, vr. 23b-24a;
 • Ahmed Câvid, Verd-i Mutarrâ: Hadîkatü’l-vüzerâ Zeyli, İstanbul 1271, s. 25-27;
 • Vâsıf, Târih, I, 96, 110, 220, 274;
 • Derviş Efendizâde Derviş Mustafa, 1782 Yılı Yangınları (haz. Hüsamettin Aksu), İstanbul 1994;
 • Zaimzâde Mehmed Sâdık, Târihçe, İÜ Ktp., TY, nr. 2532, vr. 6a-7a, 12a;
 • Ferâizîzâde Mehmed Said, Gülşen-i Maârif, İstanbul 1252, II, 1683-1685;
 • Venezuela’lı General Miranda’nın Türkiye’ye Dair Hâtıratı (der. Fuad Carım), İstanbul 1965, s. 56;
 • Tayyarzâde Atâ Bey, Târih, İstanbul 1292-93, II, 168-169;
 • Cevdet, Târih, II, 24-25, 105, 155-156, 160, 165, 173-176, 236, 337-338;
 • Sicill-i Osmânî, III, 456;
 • Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 425, 427, 473, 477;
 • M. İpşirli, “İbrahim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, 290.

İstinadlarRedaktə

 1. III. Mustafa Rûznâmesi (1171-1177/1757-1763) (haz. Yunus Irmak, yüksek lisans tezi, 1991), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, vr. 2b;
 2. Mehmed Hasîb Rûznâmesi (h. 1182-1195 / m. 1768-1781) (haz. Süleyman Göksu, yüksek lisans tezi, 1993), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, vr. 15b, 18b, 22b, 24a, 25a-b;
 3. Fikret Sarıcaoğlu, Hatt-ı Humâyunlarına Göre Bir Pâdişâhın Portresi, Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) (doktora tezi, 1997), İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 5, 14, 103-104, 107, 171, 173;
 4. Âkif Mehmed, Târîh-i Cülûs-i Sultan Mustafa-yı Sâlis, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2108, vr. 19b;