Böyük sağrı əzələsi

Böyük sağrı əzələsi
Böyük və kıçık sağrı əzələləri
Böyük sağrı əzələsi
Latınca Musculus gluteus maximus
Başlanır Qalça sümüyünün sağrı səfhəsi, bel fassiyası, oma sümüyündən
Bağlanır Bud sümüyünə
Arteriya Yuxarıaşağı sağrı arteriyası
Sinir Aşağı sağrı siniri (L5, S1, S2 sinir kökləri)
Vəzifəsi Bayıra hərlənmə və dartılma
Antaqonisti Qalça əzələsi, belin böyükkiçik əzələləri.