Bernulli ədədləri

Bernulli ədədləririyaziyyatda ədədlər nəzəriyyəsi ilə geniş əlaqəsi olan rasional ədədlər ardıcıllığıdır. Ədədlərin qiymətləri Rieman zeta funksiyasının mənfi tam ədədlər üçün aldığı qiymətlərə yaxındır.

n 1-dən fərqli bir tək ədəd olmaq şərtilə, Bn = 0 bərabərliyi mövcud olur. B1 isə 1/2 ya da -1/2 qiymətini alır. Sıfırdan fərqli bir neçə Bernulli ədədi aşağıda göstərilmişdir.

n 0 1 2 4 6 8 10 12
Bn 1 ±1/2 1/6 -1/30 1/42 -1/30 5/66 -691/2730

Bernulli ədədləri riyaziyyatçı Yakob Bernullinin adını daşıyır.

C Proqramlaşdırma dilində təsviriRedaktə

#include <stdlib.h>
#include <gmp.h>

#define mpq_for(buf, op, n)\
  do {\
    size_t i;\
    for (i = 0; i < (n); ++i)\
      mpq_##op(buf[i]);\
  } while (0)

void bernoulli(mpq_t rop, unsigned int n)
{
  unsigned int m, j;
  mpq_t *a = malloc(sizeof(mpq_t) * (n + 1));
  mpq_for(a, init, n + 1);

  for (m = 0; m <= n; ++m) {
    mpq_set_ui(a[m], 1, m + 1);
    for (j = m; j > 0; --j) {
      mpq_sub(a[j-1], a[j], a[j-1]);
      mpq_set_ui(rop, j, 1);
      mpq_mul(a[j-1], a[j-1], rop);
    }
  }

  mpq_set(rop, a[0]);
  mpq_for(a, clear, n + 1);
  free(a);
}

int main(void)
{
  mpq_t rop;
  mpz_t n, d;
  mpq_init(rop);
  mpz_inits(n, d, NULL);

  unsigned int i;
  for (i = 0; i <= 60; ++i) {
    bernoulli(rop, i);
    if (mpq_cmp_ui(rop, 0, 1)) {
      mpq_get_num(n, rop);
      mpq_get_den(d, rop);
      gmp_printf("B(%-2u) = %44Zd / %Zd\n", i, n, d);
    }
  }

  mpz_clears(n, d, NULL);
  mpq_clear(rop);
  return 0;
}

NəticəsiRedaktə

B(0 ) =                      1 / 1
B(1 ) =                      -1 / 2
B(2 ) =                      1 / 6
B(4 ) =                      -1 / 30
B(6 ) =                      1 / 42
B(8 ) =                      -1 / 30
B(10) =                      5 / 66
B(12) =                     -691 / 2730
B(14) =                      7 / 6
B(16) =                    -3617 / 510
B(18) =                    43867 / 798
B(20) =                   -174611 / 330
B(22) =                    854513 / 138
B(24) =                  -236364091 / 2730
B(26) =                   8553103 / 6
B(28) =                 -23749461029 / 870
B(30) =                8615841276005 / 14322
B(32) =                -7709321041217 / 510
B(34) =                2577687858367 / 6
B(36) =            -26315271553053477373 / 1919190
B(38) =               2929993913841559 / 6
B(40) =            -261082718496449122051 / 13530
B(42) =            1520097643918070802691 / 1806
B(44) =           -27833269579301024235023 / 690
B(46) =           596451111593912163277961 / 282
B(48) =        -5609403368997817686249127547 / 46410
B(50) =         495057205241079648212477525 / 66
B(52) =       -801165718135489957347924991853 / 1590
B(54) =       29149963634884862421418123812691 / 798
B(56) =     -2479392929313226753685415739663229 / 870
B(58) =     84483613348880041862046775994036021 / 354
B(60) = -1215233140483755572040304994079820246041491 / 56786730