Futurologiya

Futurologiya (latınca futurum - gələcək və yunanca λόγος - təlim) - mövcud texnoloji, iqtisadi və ya sosial tendensiyaları ekstrapolyasiya etməklə gələcəyin proqnozlaşdırılması. Tədqiqat metodları futurologiyanı tarix və proqnozlaşdırma ilə, gələcəyə marağı isə elmi fantastika ilə sıx əlaqələndirir.

Qədim dövrlərdən bəri bir çox filosoflar, peyğəmbərlər və dini mütəfəkkirlər gələcəyi proqnozlaşdırmağa çalışmışlar: məsələn, Platon, Aristotel, Əhdi-Ətiq bibliya peyğəmbərləri, Əhdi-Cədid müqəddəsləri, orta əsr mistikləri, Nostradamus və s. Elmi proqnozlara dair ilk cəhdlər isə, XIX əsrin sonlarına təsadüf edir: Georq Ehrmanın “Almaniya 2000-ci ildə” (1891), İvan Stanislavoviç Blioxun “Gələcək müharibə və onun iqtisadi nəticələri” (1897), Gustav de Molinarinin Gələcək cəmiyyətinin iqtisadi təşkilatları” (1899) və s. futuroloqların əsərləri diqqəti cəlb edir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Футурология / И. И. Кравченко // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 2816 с.
  • Тузовский И. Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий / И. Д. Тузовский; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. — Челябинск, 2009. — 312 с.
  • Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. — М.: ВЛАДОС, 1998. — 352 с.
  • А. В. Турчин, М. А. Батин. "Футурология: XXI век. Бессмертие или глобальная катастрофа? ", — М.: Бином, 2013. — 263 с.