Paleozoy və ya paleozoy erası — davamiyyəti 290 milyon ildir. Paleozoy erası başlanğıcı erkən kem­briyə təsadüf edir. Bitkilər arasında riniofitlər (ilk yerüstü bitkilər), plauna­bənzərlərin və qatırquyruqukimi­lərin çox hissəsi, həmçinin prohimnospermidlər yal­nız paleozoyda mövcud olmuşdur. Fuzuli­nidlər (foraminiferlər), arxeosiatlar, mər­can­­lardan tabulatoideyalar, hemeo­li­tode­yalar və dördşüalılar, düz qabıqlı başıayaq­lıların əksə­riy­yəti, hiolitlər, tentakulitlər, trilobitlər, mamı­ra­bənzərlərin və qıfıllı braxiopodların əksər dəstələri, dərisitikan­lıların bir çox sinifləri, həmçinin qraptolitlər və balığa oxşayan çənəsiz qəlsə­məlilərin əksəriyyəti (telodontlar, müxtə­lif zirehlilər, sümük­çanaqlılar, çanaqsızlar), çənəli qəlsəməlilərdən – ən qədim balıqlar (akantodlar və lövhəlidərililər) kimi canlılar yalnız paleozoyda rast gəlinir.

Mənbə redaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press, 2006, 679 səh.