Düz bucaq — dərəcə ölçüsü 90°, yaxud radian olan bucağa deyilir.

Düz bucaq

Düz bucağın müxtəlif vahidlərdə ölçüsü:

Bir və ya bir neçə bucağı düz olan həndəsi fiqurlar: