Portal:FəlsəfəFəlsəfənin bölmələri və kateqoriyaları

Gündəlik mövzu

Zenonun paradoksları, Parmenid'in fəlsəfə doktrinasını, yaranma ve dəyişmənin, duyğularımızın əksinə, var olmadığını ve əsasən də, hərəkətin sadəcə bir illüziyadan ibarət olduğunu sübut etmək məqsədilə Elealı Zenon tərəfindən ortaya atılmış paradokslardır.

Zenonun bu günümüzə gəlib çatan 8 paradoksundan bir qismi bir-birininə ziddir ve hələ antik dövrdə hesab edilirdi ki,onlar asanlıqla arqumentasiya edilərək ya tesdiq, ya da inkar edilə bilər. Bunlardan ən məşhur və qüvvətlisi- dixotomiya, Axilles və tısbağa ve ox adlı paradokslarıdır.
Mətni bütövlükdə oxumaq üçün bura...Fəlsəfənin alt kateqoriyaları

Gündəlik layihələr

Şərq/Qərb və müxtəlif bölgələrə görə fəlsəfə

Dövrlərə görə fəlsəfə

Dini xarakterli fəlsəfə

Başqa sahələr

Digər sahələrlə əlaqələr

Fəlsəfi Problemlər/Mövzular


XX əsr Qərb fəlsəfəsi

Ekzistensionalizm - Fenomenologiya - Post-pozitivizm - Məntiqi pozitivizm - Yeni ontologiya - İntuitivizm - Yeni-Kantçılıq - Strukturalizm - Analitik fəlsəfə - Frankfurt Məktəbi - Dil fəlsəfəsi - Post-strukturalist fəlsəfə - Post-modernizm fəlsəfəsi

Fəlsəfə ilə əlaqədar Portallar

Portal:Mistisizm - Portal:Mifologiya - Portal:Elm və texnologiya - Portal:İslamFəlsəfə tarixi

Ənənələr

Filosoflara görə adlandırılan cərəyanlarFilosoflar

Heraklit - Anaksaqor - Demokrit - Protagor - Parmenid - Ksenon- Sokrat - Platon - Mantinealı Diotima - Aristotel - Epiktet - Ömər Xəyyam - Zərdüşt - Fərabi - İbn-Rüşd - İbn Ərəbi - Miletli Aspasiya - Epikür - Hipparxiya - Seneka - İsgəndəriyyəli Hippatiya - Crotonalı Theano - Anna Maria fon Schurmann - Simone Weil - Müqəddəs Avqustin - Akvinalı Foma - Rene Dekart - Spinoza - Qotfrid Leybnits - Hobbs - Con Lokk - Devid Yum - Kant - Hegel - Marks - Kyerkeqor - Volney - Rosa Lüksemburq - Hanna Arendt - Bəşir Fuad - Nitsşe - Bergson - Husserl - Heydeger - Jan Pol Sartr - Mişel Fuko - Vitgenşteyn - Simon de Bövua - Klod Levi-Staus - Louis Althusser - Gilles Deleuze - Felix Guattari - Jak Derrida - Jan-Fransua Liotar - Richard Rorty - Roland Barthes - Julia Kristeva - Yürgen Habermas - Emmanuel Levinas - Slavoj Zizek

Feminist fəlsəfə

Məşhur əsərlər

Fəlsəfi cərəyanlar

Digər mədəniyyətlərin fəlsəfəsi